งานส่งเสริมการวิจัย

jantanee
 นางจันทนี พึ่งเถื่อน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานส่งเสริมการวิจัย
 02-613-3203-5 กด 33
 
bunyanud
นางสาวบุณยนุช นาคะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-613-3203-5 กด 21
varanon
นายวรานนท์ จงพูนผล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-613-3203-5 กด 20