งานส่งเสริมการวิจัย

natthaya-1
 นางจันทนี พึ่งเถื่อน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานส่งเสริมการวิจัย
 02-613-3203-5 กด 33
 
soraya
นางสาวโศรยา สุรัญญาพฤติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-613-3203-5 กด 22
 
 
bunyanuch
นางสาวบุณยนุช นาคะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-613-3203-5 กด 21
varanon
นายวรานนท์ จงพูนผล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-613-3203-5 กด 20