ผู้บริหาร

 

อาจารย์ ดร. อนุชา ทีรคานนท์

ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา

 

โทร. 02-623-5070 (สายตรง)
,02-613-3203-5 กด 11

 

รองศาสตราจารย์กิติมา สุรสนธิ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

 

โทร. 02-623-5074 (สายตรง) / 3206 (สายใน)

อาจารย์เชษฐา พลายชุม

รองผู้อำนวยการฝ่ายศืลปวัฒนธรรม

 

โทร. 02-613-3203-5 กด 12

jan

นางณัฐธยาน์ ทรงฉลาด

เลขานุการสถาบันไทยคดีศึกษา

 

โทร. 02-613-3203-5 กด 13 / 3200 (สายใน)

 

รายชื่อคณะกรรมการประจำสถาบันไทยคดีศึกษา

1. อาจารย์ ดร. อนุชา ทีรคานนท์
ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
2. รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญจิรา ถึงสุข
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
4. นางสาวดารุณี ธรรมโพธิ์ดล
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
5. นายศักดิ์ชัย กาย
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
6. นางสาวศิริพร อัญญณรงค์กุล
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
7. นายจักรชัย หิรัณยะวสิต
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
8. รองศาสตราจารย์ ดร.อุรุยา วีสกุล
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
10. รองศาสตราจารย์กิติมา สุรสนธิ
กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
11. อาจารย์เชษฐา พลายชุม
กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
12. นางณัฐธยาน์ ทรงฉลาด
กรรมการ
เลขานุการสถาบันไทยคดีศึกษา
13. นางจีระนันท์ วรพัฒน์พิมุข
ผู้ช่วยเลขานุการ
 
14. นางสาวโศรยา สุรัญญาพฤติ
ผู้ช่วยเลขานุการ