รายชื่อผลงานวิจัยในช่วง พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2561
 

ชื่องานวิจัย

ผู้วิจัย

การจัดการประเพณีเพื่อการท่องเที่ยว : กรณีศึกษา การลอยโคมในเดือนยี่ เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ศุภารมย์ ประสาทแก้ว
จิตรกรรมฝาผนังภาพยันต์ตรีนิสิงเห หอไตร วัดป่าไผ่ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ดร.สิโรตม์ ภินันท์รัชต์ธร
แนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยววิถีไทยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร กัญญารินทร์ ไชยจันทร์
ความต้องการด้านการท่องเที่ยววิถีไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กัญญารินทร์ (สุจิตรา) ไชยจันทร์
ทุนทางวัฒนธรรมในวัดคงคาราม จ.ราชบุรี ดร.สิโรตม์ ภินันท์รัชต์ธร
ปรากฏการณ์ "ไหว้พระ 9 วัด" การจาริกในวิถี fast life สุระ พิริยะสงวนพงศ์
ทัศนคติของคนในชุมชนท่าเตียนต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชน ศุภารมย์ ประสาทแก้ว
มหาโพธิวิหารจำลองในไทยช่วงสมัยพุทธศตวรรษที่ 26 : การเคลื่อนคลายของความหมายเชิงสัญลักษณ์กับการส่งผ่านรูปแบบทางศิลปกรรมจากอินเดีย สุระ พิริยะสงวนพงศ์
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (ปีที่ 1) (Educational Tourism Development for Foreign Students) กัญญารินทร์ (สุจิตรา) ไชยจันทร์
“ท่าเตียน”ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว: การปรับตัวของพื้นที่สู่การบริการด้วยร้านอาหารและที่พัก ศุภารมย์ ประสาทแก้ว
อภิปรายความผ่านพระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับประโยชน์สุขของคนไทย เทียมจิตร์ พ่วงสมจิตร์, อาสา คำภา, กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล, ศุภารมย์ ประสาทแก้ว, สุระ พิริยะสงวนพงศ์, ดร.สิโรตม์ ภินันท์รัชต์ธร
การพัฒนาความสามารถของชุมชนวัดพระธาตุเสด็จ จังหวัดลำปางในการศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชน อาสา คำภา, กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล, ศุภารมย์ ประสาทแก้ว, สุระ พิริยะสงวนพงศ์
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยในประเทศไทย อิสรา อุปถัมภ์
การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ที่มีพิพิธภัณฑ์เป็นศูนย์กลางในจังหวัดปทุมธานี (ปีที่1) อิสรา อุปถัมภ์ และ สุจิตรา ไชยจันทร์
ทัศนคติที่มีผลต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยและแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่ม Baby boomer ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  สุจิตรา ไชยจันทร์
ตลาดเก่า: ความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบในฐานะแหล่งท่องเที่ยว กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล
ศักยภาพและการพัฒนาองค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนกรณีศึกษาเครือข่ายประชาสังคมเมืองเชียงใหม่กับการฟื้นฟูสืบสานวัฒนธรรมล้านนา เครือข่ายเมืองศิลป์อุบลราชธานี เครือข่ายชมรมเพื่อนพิพิธภัณฑ์แห่งนครปฐม และเครือข่ายตลาดเก่าและตลาดน้ำ วารุณี โอสถารมย์,สิโรตม์ ภินันท์รัชธร,อาสา คำภา, กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล
พระธาตุเสด็จ: วัด ชุมชน คน พิพิธภัณฑ์ อนุชา ทีรคานนท์,สิโรตม์ ภินันท์รัชธร,อาสา คำภา
โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร”
แอนนา จุมพลเสถียร,สุภัควดี อภินันทร์,พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช,ประไพพิศ มุทิตาเจริญ,กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์,นาริสา เดชสุภา,อิสรา อุปถัมภ์,สุจิตรา ไชยจันทร์
ชุมชนจีนในแหล่งท่องเที่ยว: มิติใหม่ทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อัจฉราพร กมุทพิสมัย,รัตนาพร เศรษฐกุล, กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล, ยุพา ชุมจันทร์
การประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) กับกรณีความขัดแย้งระหว่างไทย - กัมพูชา อันเนื่องมาจากการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกของกัมพูชา
ม.ล. วัลย์วิภา บุรุษรัตนพันธุ์
ผลสำรวจสัมฤทธิผลของการใช้สื่อในโครงการไทยเข้มแข็ง “เศรษฐกิจไทยสร้างสรรค์”
อนุชา ทีรคานนท์,กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล,เอกภพ โกมลชาติ
การประเมินโครงการ "เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์" ปี ๒๕๕๔ ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ   ระหว่างวันที่ ๗ - ๒๔ เมษายน ๒๕๕๔
อนุชา ทีรคานนท์,แอนนา จุมพลเสถียร,สุภัควดี อภินันทร์,พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช,ประไพพิศ มุทิตาเจริญ,กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์,อาสา คำภา,กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล,อิสรา อุปถัมภ์ สุจิตรา ไชยจันทร์
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ย่านนางเลิ้ง
อนุชา ทีรคานนท์,แอนนา จุมพลเสถียร,สุภัควดี อภินันทร์,นาริสา เดชสุภา,สิโรตม์ ภินันท์รัชธร,อาสา คำภา,อิสรา อุปถัมภ์,กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล,สุจิตรา ไชยจันทร์
การประเมินผลโครงการ เทศกาลเที่ยวไทย ๕ ภาค
อนุชา ทีรคานนท์, แอนนา จุมพลเสถียร,ประไพพิศ มุทิตาเจริญ,สิโรตม์ ภินันท์รัชธร,อิสรา อุปถัมภ์,กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล,สุจิตรา ไชยจันทร์
การประเมินผลโครงการ SMILE in the  Park
แอนนา จุมพลเสถียร,กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์,อิสรา อุปถัมภ์,กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล,สุจิตรา ไชยจันทร์
การประเมินโครงการ “เทศกาลงานชิม อร่อยทั่วไทย อร่อยทั่วโลก”
แอนนา จุมพลเสถียร,พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช,อิสรา อุปถัมภ์,สุจิตรา ไชยจันทร์
การประเมินผลโครงการ “Smile @ Khao San Road”
แอนนา จุมพลเสถียร,สุภัควดี อภินันทร์,อาสา คำภา,กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล
โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จังหวัดปทุมธานี
อนุชา ทีรคานนท์, อาสา คำภา, เอกภพ โกมลชาติ
สถานการณ์ความมั่นคงของชาติมองผ่านสัมพันธภาพระหว่างคนกับรัฐ เรื่องการจัดทำหลักเขตแดน
ม.ล. วัลย์วิภา บุรุษรัตนพันธุ์
การสำรวจและการศึกษาทุนทางวัฒนธรรมและนิเวศวิทยา ในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรีเพื่อการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
อนุชา ทีรคานนท์,สุภัควดี อภินันทร์,สิโรตม์ ภินันท์รัชต์ธร,เอกภพ โกมลชาติ
การเปลี่ยนผ่านและการสลายตัวของระบบการเมืองการปกครองรัฐไท ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๕ กรณีศึกษา เปรียบเทียบล้านนา รัฐฉาน สิบสองปันนาและหลวงพระบาง
อาสา คำภา,ชวลิต ว่องวารีทิพย์
การประเมินผลการจัดงานในโครงการเชฟกระทะเหล็กไทย...ทั่วโลก ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๗ กันยายน ๒๕๕๒
อนุชา ทีรคานนท์,แอนนา จุมพลเสถียร,วารุณี โอสถารมย์,กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล,สุจิตรา ไชยจันทร์
การประเมินการจัดงานประติมากรรมเทียนนานาชาติ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ จังหวัดอุบลราชธานี
อนุชา ทีรคานนท์,แอนนา จุมพลเสถียร,วารุณี โอสถารมย์,กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล,สุจิตรา ไชยจันทร์
ธรรมวิทยาแห่งพลเมืองจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช: สารจากพระบรมราโชวาทพระราชดำรัส พระราชนิพนธ์ จิตรกรรมบางเรื่อง และบทเพลงพระราชนิพนธ์
วารุณี โอสถารมย์,อาสา คำภา,ปฐม ตาคะนานันท์
การเปลี่ยนแปลงของพิธีกรรมและคติความเชื่อการเลี้ยงผีปู่แสะ ย่าแสะ (เลี้ยงดง) อารักษ์เมืองเชียงใหม่
อาสา คำภา
ผลงานวิจัยเรื่องแนวทางการจัดทำ SIA : ยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ม.ล. วัลย์วิภา บุรุษรัตนพันธุ์
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กับการเมืองไทยระหว่างปี ๒๕๐๐ - ๒๕๓๕
อาสา คำภา
การศึกษาประวัติศาสตร์และงานศิลปกรรมพระปฐมเจดีย์เพื่อสร้างองค์ความรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยว
สิโรตม์ ภินันท์รัชธร
การศึกษาวิจัยเทศกาลงานประเพณีไทยเพื่อตลาดท่องเที่ยว
อนุชา ทีรคานนท์,สุภัควดี อภินันทร์,แอนนา จุมพลเสถียร,ปัทมา สุวรรณภักดี,วารุณี  โอสถารมย์,สิโรตม์ ภินันท์รัชต์ธร,อาสา คำภา,ปริญญา สัญญะเดช
โครงการวิจัยเพื่อการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนไทย - ลาว
ม.ล. วัลย์วิภา บุรุษรัตนพันธุ์
แนวทางการพัฒนาสถานที่พักแรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืนบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์
รสิตา สินเอกเอี่ยม
บทบาทของวัดและพระสงฆ์ในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์กับการท่องเที่ยว
อนันต์ วิริยะพินิจ,ศุทธนุช วิริยะพินิจ
สินค้าและตลาดในเกาะรัตนโกสินทร์
แอนนา จุมพลเสถียร
ศักยภาพและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์
วารุณี โอสถารมย์,สุรีรัตน์ บุบผา,เชษฐ์ ติงสัญชลี,ชาตรี ประกิตนนทการ
อาหารและร้านอาหารในตัวเกาะรัตนโกสินทร์: ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
สุนทรี อาสะไวย์
การประปา: โครงการพระราชดำริในรัชกาลที่ ๕ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทย
เทียมจิตร์ พ่วงสมจิตร์
กองทัพประจำการ: องค์กรอเนกประสงค์ของระบบราชการ
อัจฉราพร กมุทพิสมัย
การปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว:  ปัญหาและผลกระทบต่อสังคม
สุนทรี อาสะไวย์
กำเนิดการศึกษาสมัยใหม่แบบรวมศูนย์สมัยรัชกาลที่ ๕: การสร้างพลเมืองดีและกำลังคนในระบบราชการภายใต้รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์และผลกระทบที่มีต่อการศึกษาปัจจุบัน
วารุณี โอสถารมย์
การปฏิรูปพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
อนันต์ วิริยะพินิจ
แนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน กรณีโครงการพัฒนาขนาดใหญ่
ม.ล. วัลย์วิภา บุรุษรัตนพันธุ์
การพัฒนาประเทศมองผ่านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสมัยรัชกาลที่ ๕ กับสมัยปัจจุบัน: เหมืองแร่
ม.ล. วัลย์วิภา บุรุษรัตนพันธุ์
การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูประบบดรรชนีและการอ้างอิงทางวิชาการ
สุรพล  ปธานวนิช,ภานุพันธ์ เฉลิมภัทรกุล
การศึกษาวิธีการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพและประยุกต์ใช้ในการกำหนดค่ามาตรฐานสิ่งแวดล้อมในการทำงานของสารโทลูอีน
สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์
พระเครื่อง: ความเชื่อและค่านิยมในสังคมไทย
นิติ กสิโกศล
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสนใจดนตรีไทยและชุมนุมดนตรีไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กษภรณ์ ตราโมท
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กับกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล พ.ศ. ๒๕๑๓ - ๒๕๓๗: การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ธุรกิจและประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อดิศร หมวกพิมาย
ระบบดาราหลังยุคมิตร ชัยบัญชา จนถึงปัจจุบัน
ชวนะ ภวกานันท์
การสืบค้นเพื่อถนนปลอดภัย: โครงสร้างปัญหาของการเกิดอุบัติเหตุ อุปสรรค และกระบวนการแก้ปัญหาเพื่อนำไปสู่การส่งเสริมความปลอดภัยด้านการจราจร
ม.ล. วัลย์วิภา บุรุษรัตนพันธุ์
การศึกษาและปรับปรุงระบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมขนาดกลางและย่อมในประเทศไทย
นาวี เจี่ยดำรง
การประมาณโค้งแสดงเกณฑ์การจัดสรรน้ำ (Rule curves) ที่เหมาะสมสำหรับอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิตต์
ชวลิต ชาลีรักษ์ตระกูล
การศึกษาความต้องการระบบการจัดการสอนอาชีวอนามัยในการศึกษาแพทย์ระดับปริญญาบัณฑิตในประเทศไทย
สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์
การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในจังหวัดน่าน (ปีที่ ๒)
สายันต์ ไพรชาญจิตร์
โครงการศึกษาผลกระทบทางด้านประชากร เศรษฐกิจ และสังคม โครงการท่อก๊าซธรรมชาติเส้นที่ ๓ ในทะเลและบนบก (ตะวันตก) ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ม.ล. วัลย์วิภา บุรุษรัตนพันธุ์
ความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงในการควบคุมแรงงานของผู้หญิงเหนือ: กรณีศึกษาหมู่บ้านสองแห่งในจังหวัดเชียงใหม่
สุชีลา ตันชัยนันท์
หลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ของคนไตในเมืองเชียงทุ่ง (จิ่งตง) มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
สุมิตร ปิติพัฒน์
ความหลากหลายทางพันธุกรรมข้าวป่าในเขตจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย
กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ
การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์เชิงแสง
ปริญญา ตันตสวัสดิ์
การศึกษารวบรวมข้อมูลงานวิจัยด้านชีวอนามัยในประเทศไทยระหว่างปีพ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๔๔
สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์
บทบาทของคณะกรรมการเลือกตั้งของประเทศไทย
สีดา สอนศรี
โครงการพัฒนาระบบป้องกันโจรกรรมรถยนต์และควบคุมรถยนต์ทางไกลผ่านทางเครือข่ายวิทยุติดตามตัว
สวัสดิ์ ตันตระรัตน์
จักรวรรดิวัตรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สุนทรี อาสะไวย์
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่ตามแนวทางพระราชดำริ
ชูศรี มณีพฤกษ์
โลกของนางรำ: ตัวตน ความงามและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตของนางละครแก้บน
ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล
ไทแดงที่อำเภอบาเทื๊อก จังหวัดแทงหัว ประเทศเวียดนาม: สภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม
สุมิตร ปิติพัฒน์,เทียมจิตร์ พ่วงสมจิตร์,พิเชฐ สายพันธ์
คนไตในซือเหมา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประวัติศาสตร์การเมือง สังคมและวัฒนธรรม
สุมิตร ปิติพัฒน์,เสมอชัย พูลสุวรรณ
ชีวิตความคิดและการเดินทางของ ศ. ดร. คุณบรรจบ พันธุ์เมธา นักสืบภาษาและนักมานุษยวิทยาสตรีคนแรกของไทย
สุดแดน วิสุทธิลักษณ์
ระบบประดิษฐ์ปริศนาอักษรไขว้ภาษาไทย
สุวรรณ  รุ่งกีรติกุล
ผลการใช้เศษอาหารหมักเป็นแหล่งพลังงานในอาหารลูกสุกรหย่านม
กษิดิศ อื้อเชี่ยวชาญกิจ
ตัวบ่งชี้และพัฒนาการการรับรู้ของเยาวชนไทยเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศในโทรทัศน์
สุวัจฉรา เปี่ยมญาติ
ไย้ ไต เกาลาน กลุ่มชาติพันธุ์ไทในเวียดนามเหนือ
สุมิตร ปิติพัฒน์
คนไทในเวียดนาม: ภาษาและวัฒนธรรม
วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์
ประชาพิจารณ์ การแก้ไขความขัดแย้งและเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของภาครัฐและประชาชน: ประสบการณ์ของประเทศตะวันตกกับข้อเสนอในการใช้ในสังคมไทย
พัชรี สิโรรส
สัญลักษณ์ "ผี" ในความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนาของชาวผู้ไท: ศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มผู้ไทในประเทศไทยและประเทศลาว
พิเชฐ  สายพันธ์
ความเชื่อและพิธีกรรมของคนไทอาหมในรัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย
สุมิตร ปิติพัฒน์,ดำรงพล อินทร์จันทร์
การศึกษาค่านิยมและทัศนคติของสังคมไทยต่อปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง
วันทนีย์ วาสิกะสิน
การพัฒนารูปแบบทีมการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ศิริพร ขัมภลิขิต,สุพรรณ์ ว่องรักษ์สัตว์,ณฐวรรณ รักวงศ์ประยูร,มยุรี นิรัตธราดร,พยอม อยู่สวัสดิ์
โขนธรรมศาสตร์: งานเขียนและความคิดม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
อัจราพร กมุทพิสมัย
พจนานุกรมรัสเซีย - ไทย ขนาด ๓๕,๐๐๐ คำ (การออกเสียง ความหมาย และการใช้)
รมย์ ภิรมนตรี
 
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมในล้านนาและศักยภาพชุมชนท้องถิ่น ในการจัดการยั่งยืน
สายันต์  ไพรชาญจิตร์
มิติความคิดของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ศึกษาจากคอลัมน์ของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ (พ.ศ. ๒๔๙๓ - ๒๕๓๘)
ม.ล. วัลย์วิภา บุรุษรัตนพันธุ์
เครื่องจักสานของพวนในประเทศลาวและไทย
เทียมจิตร์ พ่วงสมจิตร์
การจัดทำบทคัดย่องานวิจัยของสถาบันไทยคดีศึกษา (พ.ศ. ๒๕๑๖ - ๒๕๔๐) ภาษาอังกฤษ
อำนาจ บุญศิริวิบูลย์
การเกื้อหนุนทางสังคมแก่ผู้สูงอายุ (พื้นที่ศึกษาในเขตภาคใต้)
ศศิพัฒน์  ยอดเพชร
ลักษณะบุคลิกภาพของนักศึกษาไทย ๖ สาขาอาชีพ (กฎหมาย,คอมพิวเตอร์,แพทยศาสตร์,มนุษยศาสตร์,วิศวกรรมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์)จากการชี้วัดของ Myers Briggs Type indicator (MBTI)
ศรีเรือน  แก้วกังวาล
การศึกษาบทบาทเพื่อการพัฒนา: กรณีศึกษาหมู่บ้าน
วรวรรณ ศุภจรรยา
ลาวโซ่งกับคริสต์ศาสนา (การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและความเชื่อของลาวโซ่ง)
เสมอชัย พูลสุวรรณ
 
กลุ่มชาติพันธุ์ไทแดงในแขวงหัวพัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สุมิตร ปิติพัฒน์,พิเชฐ สายพันธ์,ศิรินทร์ ใจเที่ยง,สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์,สุนิสา ฉันท์รัตนโยธิน
งานบุญปีใหม่เมืองหลวงพระบาง
สุมิตร ปิติพัฒน์,พิเชฐ สายพันธ์,ธารารัตน์ เจริญสนธิชัย,ดำรงพล อินทร์จันทร์
คนไทในลุ่มน้ำแยงซีเกียงตอนบน
เสมอชัย พูลสุวรรณ
ชุมชนไตใหญ่ร่วมสมัยกับกระบวนการสร้างสำนึกชาติพันธุ์: กรณีเมืองน้ำคำ รัฐไตใหญ่ กลุ่มชาติพันธุ์ไทในเมืองเชียงเงิน แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เสมอชัย พูลสุวรรณ,สุมิตร ปิติพัฒน์,พิเชฐ สายพันธ์,ธารารัตน์ เจริญสนธิชัย,ดำรงพล อินทร์จันทร์
กลุ่มชาติพันธุ์กะลอม: ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ ความเชื่อประเพณีและพิธีกรรม แขวงหลวงน้ำทาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สุมิตร ปิติพัฒน์,สุดแดน วิสุทธิลักษณ์,ภาคภูมิ โกกะอินทร์  
ชุมชนไทในพม่าตอนเหนือ: รัฐฉานตอนใต้ ภาคมัณฑะเลย์ คำตี่หลวง
สุมิตร ปิติพัฒน์,ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกุล,เสมอชัย พูลสุวรรณ,วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์
ไตเมิงขาง: รายงานการศึกษาคนไทในรัฐคะฉิ่น
สุมิตร ปิติพัฒน์,เสมอชัย พูลสุวรรณ,ภูมิพัฒน์ เชติยานนท์
ศาสนาและความเชื่อไทดำในสิบสองจุไท ประเทศเวียดนาม
สุมิตร ปิติพัฒน์
ประวัติและพัฒนาการของชุมชนหมู่บ้านบริเวณ ทะเลสาบเขมร
อำนาจ บุญศิริวิบูลย์,วารุณี โอสถารมย์,นาริสา เดชสุภา,เทียมจิตร์ พ่วงสมจิตร์,จันทรา อนุสรณ์วัฒนกุล
นักเรียนอาชีวศึกษาตีกัน เชิงจิตวิทยาสังคม
อำนาจ บุญศิริวิบูลย์
ชนิด ปริมาณ และการแพร่กระจายของสาหร่าย  บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อัญชลี จาละ
บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ในการทำงานสหวิชาชีพ: ทัศนะของนักสังคมสงเคราะห์และสหวิชาชีพ
ศรีทับทิม พานิชพันธ์
กฎหมายกับเศรษฐกิจของประเทศไทย
นิพนธ์ พัวพงศกร,วิจิตรา ฟุ้งลัดดา,บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ,แก้วสรร อติโพธิ,ภิรมณ์ จั่นถาวร,วัชรียา โตสงวน,พนม เอี่ยมประยูร,นริศ ชัยสูตร,สุดา วัชรวัฒนากุล