ที่อยู่
สถาบันไทยคดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 9
เลขที่ 2 ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
FAX 02-226-2112
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (สถาบันไทยคดีศึกษาและงานวารสารไทยคดีศึกษา)
           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (งานบริการวิชาการ)

เบอร์โทรศัพท์
- ผู้บริหาร
1. ห้อง ผอ. โทร. 02-623-5070 (สายตรง) ,02-613-3203-5 กด 11
2. ห้อง รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร 02-623-5074 (สายตรง) / 3206 (สายใน)
3. ห้อง รอง ผอ.ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม โทร. 02-613-3203-5 กด 12
4. ห้อง เลขานุการฯ โทร. 02-613-3203-5 กด 13 / 3200 (สายใน)
5. หน้าห้อง ผอ. (นายธนสาร) โทร. 02-613-3203-5 กด 32

- ฝ่ายวิจัย
1. ดร.สิโรฒม์ ภินันท์รัชต์ธร โทร. 02-613-3203-5 กด 23
2. นายอาสา คำภา โทร. 02-613-3203-5 กด 24
3. นายสุระ พิริยะสงวนพงศ์ โทร. 02-613-3203-5 กด 24
4. นายสิริเดช วังกรานต์ โทร. 02-613-3203-5 กด 25
5. นางสาวนาริสา เดชสุภา โทร. 02-613-3203-5 กด 26
6. นางสาวเทียมจิตร์ พ่วงสมจิตร์ โทร. 02-613-3203-5 กด 27
7. นางสาวศุภารมย์ ประสาทแก้ว โทร. 02-613-3203-5 กด 29
8. นางสุจิตรา ไชยจันทร์ โทร. 02-613-3203-5 กด 30

 

- งานบริการวิชาการ
1. นางณัฐธยาน์ ทรงฉลาด โทร. 02-613-3203-5 กด 13
2. นายธนะปิติ ธิป๋า โทร. 02-613-3203-5 กด 31
3. ว่าที่ร้อยตรี ศิวพล โกศลสิริเศรษฐ์ โทร.02-613-3203-5 กด 19
4. นายธนะสาร จูจันทร์ โทร.02-613-3203-5 กด 32

 

- งานส่งเสริมการวิจัย
1. นางจันทนี พึ่งเถื่อน โทร. 02-613-3203-5 กด 33
2. นางสาวโศรยา สุรัญญาพฤติ โทร. 02-613-3203-5 กด 22
3. นางสาวบุณยนุช นาคะ โทร. 02-613-3203-5 กด 21
4. นายวรานนท์ จงพูนผล โทร. 02-613-3203-5 กด 20

 

- งานบริหารธุรการ
1. นางจีระนันท์ วรพัฒน์พิมุข โทร. 02-613-3203-5 กด 14
2. นายประสิทธิชัย แสงประทุม โทร. 02-613-3203-5 กด 15
3. นายประสาน เผือกหอม โทร. 02-613-3203-5 กด 15
4. นายปรีชาญ เงินกระโทก โทร. 02-613-3203-5 กด 15
5. นางสุดาณี หงษ์ทรัพย์ภิญโญ โทร. 02-613-3203-5 กด 16
6. นางสาวสราพร หัตถากรณ์ โทร. 02-613-3203-5 กด 16
7. นางจุฑาทิพย์ ภู่มณี โทร. 02-613-3203-5 กด 17
8. งานพัสดุ 3207 (สายใน)